Torpedo shrimp with lemon garnish

Shrimp
Prawns
Lemon garnish
Sesame seeds